Kreide, Bild: iStock © kyoshino   © iStock / kyoshino

© iStock / kyoshino

© iStock / kyoshino